Уредбе

Правилник о изменама Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника

Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здрaвствених радника

Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике

Правилник о начину, поступку и условима за обављање допунског рада здравствених радника у здравственој или приватној пракси

Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника

Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених радника

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Листа опреме за обављање здравствене делатности

Правилник о доказима који се прилажу уз захтев за издавање санитарне сагласности

Обавештење о радном времену (за приватнике)