Донет Правилник о начину и поступку за добијање звања примаријус

уторак, 10 април 2018

Лекарска комора Србије је на својој седници Скупштине ЛКС у складу са чланом 189. став 2 Закона о здравственој заштити донела Правилник о начину и поступку за добијање звања примаријус .

Правилником је прописан начин и поступак који се спроводи унутар ЛКС, којим се предвиђа да предлог за добијање назива примаријус може поднети и надлежна Комора.

Кандитатуру за стицање назива примаријус заинтересовани кандидати подносе Министарству здравља у складу са Правилником који је прописао Министар здравља, и који исти на даље одлучивање прослеђује ЛКС или СЛД у складу са жељом кандитата.

Ради оцене да ли је  поднета кандидатура у складу са прописаним правилником и да ли испуњава формалне услове за стицање назива примаријус, ЛКС образује комисију, од 3 члана и које именује УО ЛКС.  На 35. седници УО ЛКС под тачком АД 12 донета је одлука о формирању комисије ЛКС за испитивање формалних услова за стицање назива примаријуса.

 Уколико комисија оцени да  поднета кандидатура  испуњава формалне услове у складу са Правилником за стицање назива примаријус, одређује ментора одговарајуће гране медицине у складу са кандидатуром из редова чланова ЛКС.

За ментора се може одрeдити лекар специјалиста одговарајуће гране медицине најмање са већ стеченим називом примаријус или са академском звањем доцента или професора медицинског факултета.

Задатак ментора је да прегледа кантидатуру и поднете стручне и научне радове исте оцени и да да своје мишљење о стручном аспекту и квалитету објављених радова, као и о томе да ли кандидат у стручном погледу испуњава услове за добијање назива Примаријус. Оцену и мишљење у писаној форми ментор подноси  у року од 30 дана од дана именовања.

Уколико комисија оцени да кандидатура није у складу са Правилником за стицање назива Примаријус и да не испуњава формалне услове, доноси решење и исту враћа министарству здравља и кандидату, ради евентуалне допуне или исправке.                                               

Након оцене ментора да прегледани стручни и научни радови кандидата који својим квалитетом задовољавају и добијања позитивне оцене, кандидатура се са оценом ментора прослеђује Посебном Одбору за стручна питања и стручни надзор ЛКС.

ПО за стручна питања и стручни надзор ЛКС на својој седници разматра кандидатуру и доноси одлуку којом кандидата предлаже Министарству здравља за стицање назива Примаријус, и своју одлуку прослеђује УО ЛКС.

Предлог се подноси Министарству Здравља након верификације истог на седници УО ЛКС.