Право на солидарну помоћ имају чланови Лекарске коморе Србије који су редовно плаћали чланарину и то у следећим случајевима:

1)      За све тешке болести са компликацијама

2)      За наступање трајног инвалидитета члана Коморе

3)      Ублажавање последица елементарних непогода

4)      За пружање помоћи члану Коморе у случају смрти члана уже породице

5)      За рођење детета члана Коморе

 

 

Правилник о солидарној помоћи

 

Образац за подношење захтева за солидарну помоћ