К О Н К У Р С за именовање стручног надзорника за 2013 годину

петак, 14 септембар 2012

1. За стручног надзорника за редовну и ванредну спољну контролу стручног рада здравствених установа може се пријавити сваки члан Лекарске коморе Србије, који поред стеченог образовања доктора медицине испуњава следеће услове:

 

  1. Да има лиценцу издату од стране ЛКС;
  2. Да је измирио обавезе према ЛКС;
  3. Да се против њега не води поступак пред судом части ЛКС;
  4. Да има положени специјалистички или субспецијалистички испит из неке области здравствене заштите;
  5. Да има најмање 10 година специјалистичког радног искуства из области за коју је стручно оспособљен;
  6. Да има 2 препоруке колега еминентних стручњака истог или вишег ранга из области за које се стручни надзорници бирају или препоруку стручног удружења.

 

2. Пријава за конкурс за именовање стручног надзорника са прилозима којима се доказује испуњеност услова подноси се регионалној лекарској комори, према месту учлањења члана Коморе.

У захтеву се наводе лични подаци, радна биографија, ужа специјалност, библиографија (списак објављених и реферисаних радова на конгресима и симпозијумима).

 

3. Конкурс је отворен два месеца од дана објављивања на сајту ЛКС и РЛК.

 

4. Управни одбор Лекарске коморе Србије ће крајем 2012 године донети одлуку о предлогу листе за именовање стручних надзорника за 2013 годину,  који ће доставити Министарству здравља на коначно утврђивање.

 

 

За Управни одбор

Лекарске коморе Србије

Др Драгана Милутиновић, ср

Председник УО ЛКС

 

* Правилник о утврђивању услова за избор стручних надзорника можете наћи на сајту Лекарске коморе Србије