Важно обавештење

среда, 08 април 2009

На основу члана 190.став 8. закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“,број 107/05) Министар здравља  доноси

 

ПРАВИЛНИК

 

о измени Правилника о ближим условима  за издавање,обнављање или одузимање  лиценце члановима  комора здравствених радника
 
Члан 1.
 
У Правилнику о ближим условима за издавање,обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника(„Службени гласник РС“ , број 119/07), члан 8.мења се и гласи8:

„Здравственом раднику може се обовити лиценца ако је у периоду важења лиценце, у поступку континуиране едукације,стекао 168 бодова и то за сваку годину важења лиценце по 24 бода кроз садржај  програма континуиране едукације,везано  за професионалну делатност коју обавља,а за коју се издаје, односно обнавља лиценца.

Изузето од става  1. овог члана , здравствени радник којем је надлежна комора издала лиценцу до 30.јуна 2009.године, није обавезан да похађа програме континуиране едукације у периоду прве године важења лиценце..

Од укупног броја стечених бодова из става 1. овог члана,најмање 50% бодова треба да буде из области за коју је здравственом раднику издата лиценца, а осталих 50% бодова може бити и из других области које се односе на делатност коју здравствени радник обавља

Укупан број од 24 бода , мора бити сакупљен из више различитих програма едукације.

Једна половина годишње укупне суме бодова ( 12 бодова ) добија се у оквиру програма континуиране едукације који се  спроводе у здравственој установи  или приватној пракси у којој је здравствени радник запослен.

За здравственог радника који је запослен у здравственој установи примарне здравствене заштите и у приватној пракси ово може бити било који програм континуиране едукације који се спроводи у општини или у управном округу,а који је добио одговарајућу акредитацију од стране Здравственог савета Србије.

Једна половина годишње укупне суме  ( 12 бодова) добија се кроз учешће на екстерним програмима  континуиране едукације  који се спроводе ван здравствене установе и приватне праксе у којој  је здравствени радник запослен и може бити на републичком или међународном нивоу, као и кроз друге облике континуиране едукације утврђене прописом о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике.“
 
 Члан 2.
 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“

број 110-00-24/2009-02

 

У Београду, 23. март 2009.године

Министар,
проф.др Томица Милосавњевић, с.р