Правилници Лекарске коморе Србије

Правилник о пословној тајни
(pdf)
Програм за оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад
Програм обуке радника из области заштите од пожара

План и програм спровођења поступка процене ризика радних места у Лекарској комори Србије
(pdf) Правилник о заштити од пожара
(pdf)

Правилник - општи акт о безбедности и здрављу на раду
(pdf)
Правилник о раду Лекарске коморе Србије и регионалних лекарских комора
Правилник о организацији и систематизацији стручне службе Лекарске коморе Србије и регионалних лекарских комора
(pdf)
Правилник о материјално-финансијском пословању
Правилник о обавезној процедури за прибављање непокретности
(pdf)
Правилник о фонду солидарности
Правилник о утврђивању критеријума за избор за избор стручних надзорника
Правилник о упису и вођењу Именика чланова Лекарске коморе Србије
Постао је интегрални део Статута Лекарске коморе Србије на 6. редовној седници Скупштине ЛКС - глава XII   
Правилник о раду Суда части
Постао је интегрални део Статута Лекарске коморе Србије на 6. редовној седници Скупштине ЛКС - глава XVI  
Правилник о раду Kомисије за посредовањe
Постао је интегрални део Статута Лекарске коморе Србије на 6. редовној седници Скупштине ЛКС - глава XV
Правилник о поступку кандидовања, начину избора и опозива чланова Скупштине и других органа Лекарске коморе СрбијеПостао је интегрални део Статута Лекарске коморе Србије на 6. редовној седници Скупштине ЛКС - глава XIV  
Правилник о поступку јавне набавке мале вредности
Престао је да важи Изменама Закона о јавним набавкама 2009. године