ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА КЕ У 2011. ГОДИНИ

уторак, 09 новембар 2010

ПОШТОВАНИ,

У циљу што боље реализације акредитације програма континуиране едукације обавештавамо Вас да:


1. Акредитација програма КЕ се обавља на следећи начин:

Термини за достављање програма      15-30. јануара 2011.;  1-15. априла 2011. ; 1-15 јула 2011. ; 1-15. октобра 2011.

КЕ надлежној комори


Термини за постављање резултата      
1 марта 2011. ; 17. маја 2011. ; 16. августа 2011.;  15. новембра 2011.

спроведене акредитације програма

КЕ на веб страницу ЗС

 


Термини за достављање жалби и    
2-16 марта 2011. ; 18. маја-1.јуна 2011. ; 17-31. августа 2011. ;16-30. новембра 2011.

приговора ЗС

 


Термини за постављање решења  
 31. марта 2011.; 15 јуна 2011. ; 15. септембра 2011. ;15. децембра 2011.

на жалбе и приговоре на веб страници ЗС

 


Писана решења на жалбе и приговоре се достављају најкасније седам дана од њиховог објављивања на веб страници ЗС.


2. Формулари за акредитацију КЕ су допуњени са неколико питања и налазе се на сајту Здравственог савета


3. Пријава сваког програма КЕ мора бити засебна и мора бити достављена путем поште надлежној комори. Све групне пријаве и пријаве достављене надлежним коморама на било који други начин неће бити разматране.


4. Програм КЕ за акредитацију дозвољено је пријавити само једној надлежној комори. У случају да се један исти програм пријави истовремено у више комора, програм неће бити разматран, а и уследиће забрана извођења датог програма у наредних 12 месеци.


5. Здравствени савет разматра само комплетне предлоге програма континуиране едукације, који обухватају:
А. Попуњену „Пријаву за акредитацију програма континуиране едукације“ која се може преузети са веб странице Здравственог савета.  У пријави мора да буде наведен тачан датум извођења КЕ, а у случају промене термина организатор је дужан да о томе обавести надлежну комору најмање три недеље пре извођења КЕ.
Б. „Пријава за акредитацију програма континуиране едукације“ мора да буде потписана и печатом оверена од стране установе/удружења које спроводи дату КЕ. 
Ц. Сажетак програма едукације дужине до 500 речи, са максимално 5 референци.
Д. Програм КЕ који садржи сатницу, теме и предаваче.
Е.Кратке биографије предавача, са подацима о њиховим квалификацијама/искуству за спровођење предложеног едукативног програма (у формату датом на веб страници Здравственог савета). Довољан је електронски потпис предавача на датом формулару.
Ф. Потписом и печатом оверену одлуку органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру установе/удружења предлагача којом се потврђује да је пријављени програм КЕ одобрен и рецензиран.  Предавач/организатор КЕ не може да буде рецезент свог сопственог програма КЕ.

6. Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ.

7. На одлуку Здравственог савета којом се одбија или одбацује пријава за акредитовање предложеног програма континуиране едукације, предлагач програма може, у року од 15 дана од дана објављивања те одлуке на сајту Здравственог савета, да поднесе приговор Здравственом савету. По окончању поступка по приговору, Централно радно тело ЗСС доноси коначну одлуку и исту доставља приговарачу.

8. Организатор обавештава надлежну комору  најкасније три недеље пре одржавања програма континуиране едукације, о термину и месту одржавања тог програма, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина, односно нових термина одржавања у односу на пријављене.

9. Организатор доставља извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације надлежној комори у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Овај извештај треба да садржи следеће податке: евиденциони број програма из списка акредитованих програма који је објављен на сајту Здравственог савета и надлежне коморе, датум доношења одлуке којом је тај програм акредитован, списак предавача и учесника, додељен број бодова за предаваче и учеснике, а за све програме континуиране едукације сем стручних састанака и резултате спроведене евалуације са просечном оценом опште евалуације програма континуиране едукације.

10. У оквиру дефинисања коме је намењен одређен програм КЕ мора се тачно навести ко чини циљну групу за дату КЕ. У пријави не може да стоји сви здравствени радници и сарадници. На основу биографије предавача утврђује се да ли су компетентни за дефинисане циљне групе. 

11. Здравствени савет спроводи и контролу квалитета извођења КЕ, а резултате контроле објављује на сајту Здравственог савета. У случају неадекватног спровођења КЕ ЗС може да акредитовани програм КЕ дисквалификује и не дозволи доделу бодова.

12. Програми КЕ се не могу акредитовати ретроградно тј. по одржавању.

  • РАДНО ТЕЛО ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ КЕ ЗСС НЕМА МЕХНИЗМЕ КОЈИМА БИ УТИЦАЛО ДА СЕ БОДОВИ НЕ ДЕЛЕ НА ЕКСРЕНЕ И ИНТЕРНЕ, КАО И ДА КОНТРОЛИШЕ ЦЕНЕ КЕ.
  • ПРЕДЛАЖЕМО БЕСПЛАТНЕ КЕ И САКУПЉАЊЕ 24 БОДА НЕ УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ДА ЛИ СУ ОНИ ДОБИЈЕНИ СА ИНТЕРНЕ ИЛИ ЕКСТЕРНЕ ЕДУКАЦИЈЕ


У Београду
09.11.2010. године

Председник Радног тела Здравственог
савета за акредитацију програма КE
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић

приговора ЗС