Важно обавештење

четвртак, 18 јун 2009

На основу чл. 154. ст. 1. т. 6. Закона о здравственој заштити (,,Сл. гласник РС'' 107/05) и чл. 5 Правилника о ближим условима за спровођење континуиране медицинске едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике (,,Сл. гласник РС'' 130/07)

 

                                                 ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ СРБИЈЕ

                                                              објављује

                                                            ЈАВНИ ПОЗИВ

                         ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОГРАМА КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

                         ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА 

 

Здравствени савет Србије позива све заинтересоване организаторе програма континуиране едукације - факултете, школе здравствених струка, здравствене установе, удружења, друге установе и осниваче приватне праксе да доставе програме континуиране едукације који су планирани у периоду од 1. јула 2009. до 31. децембра 2009.године, ради акредитације.

Програми континуиране едукације морају бити сачињени и достављени у писаној форми, у складу са условима утврђеним чл. 5. Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике и на обрасцима који су истакнути на интернет презентацији Здравственог савета Србије, на адреси www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs 

Програми који нису достављени у складу са утврђеним условима неће ући у поступак акредитације.

Рок за доставу програма тече од дана објављивања јавног позива у средствима јавног информисања до 31.августа 2009.године.

 

                                         Програме континуиране едукације доставити на адресу:

                                                      Здравствени савет Србије,

                                              Београд Немањина 22-26, V спрат, соба 26

 

Ближе информације везане за поступак акредитације програма могу се добити на телефон 011/3616-244 или на адреси office@zdravstvenisavetsrbije.gov.rs

 

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА 

                                                                                                    Проф.др Драган Делић, с.р.