ОДЛУКА О АКРЕДИТАЦИЈИ КЕ ЈАНУАР 2011

уторак, 15 март 2011

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05) Здравствени савет Републике Србије је донео


                                                           О Д Л У К У 


о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 17.12.2010. године (број: 153-02-4246/2010-02) у јануарском року 2011. годинеАкредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: „Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE januar 2011 “. Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.


Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 01.03.2012. године.


Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте надлежну комору здравствених радника о тачном термину одржавања едукације најмање три недеље раније, као и да по обављеној едукацији доставе надлежној комори извештај, који ће садржати број полазника, резултат провере знања полазника и резултат евалуације квалитета едукације од стране полазника, сходно члану 7. Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике («Службени гласник РС», број 2/2011).


Примедбе на одлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26/V спрат/соба 26) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници ЗСС.


ПРЕДСЕДНИК
Проф. др. Драган Делић с.р.


Председник Радног тела ЗСС за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић Грујичић с.р.