ОГЛАС

понедељак, 11 март 2013

На основу члана 4. и 27. Статута лекарске коморе Србије и члана 4. Правилника о обавезној процедури прибављања непокретности за потребе Лекарске коморе Србије – Регионалних лекарска комора и Одлуке Скупштине ЛКС са треће ванредне телефонске седнице одржане  6.03.2013. године, Комисија за избор најповољније понуде Лекарске коморе Србије- РЛКЈИС, објављује

 

 О Г Л А С

за прикупљање понуда за куповину непокретности

у Нишу 

 

Предмет оглашавања је прикупљање понуда за куповину непокретности за потребе  Лекарске коморе Србије и Регионалне лекарске коморе за  југоисточну Србију површине од 150 – 300 м² у Нишу.

Право достављања понуда  имају сва правна и физичка лица, заинтересовани понуђачи,  власници понуђених непокретности, који испуњавају све услове из огласа и конкурсне документације и доставе све доказе из огласа и конкурсне документације.

 

Непокретност треба да испуњава следеће услове: 

 

 • да чини техничку и функционалну целину,
 • да  има сву потребну техничку документацију, (грађевинску и употребну дозволу) и да је уписан у лист непокретности, без терета,
 • да је корисна површина  пословног простора око 150 – 300 м²,
 • да  има канцеларијски простор од 80 – 200 м², 
 • да  има  салу за састанке око 50 м²,
 • да  има  просторију за архиву површине око 30 м²,
 • да  има магацински простор  око 20 м²,
 • да има могућност прикључења на даљински систем грејања, да има посебан водомер и струјомер,
 • да има просторију намењену за кухињу и најмање два санитарна чвора,
 • да има могућност већег броја телефонских прикључака,  кабловску телевизију  и интернет,
 • да је адекватно оспособљен за намену за коју се тражи (могућност коришћења одмах или са  додатним инвестицијама – адаптацијама).

 

 

 

 

 

Понуда мора да садржи: 

 

 • назив и тачну адресу понуђача,  
 • доказ о власништву (лист непокретности не старији од 15 дана од дана објављивања Огласа), оригинал, за понуђену непокретност,
 • основу простора у размери 1 : 50 или 1 : 100 и опис (укупна површина објекта, телефонски прикључци, прикључци  кабловске телевизије и интернета, начин грејања и климатизације),
 • тачну локацију простора – адреса,
 • цена  (са или без пореза на пренос апсолутних права) мора бити изражена у динарима (РСД) по м² и износ за укупну нето површину.

 

Правна лица су у обавези да доставе:

 

 • Извод из АПР-а,
 • Изјаву да против правног лица није покренут поступак принудног поравнања, стечаја или      ликвидације, односно да није престало са радом на основу судске или друге одлуке са обавезујућом снагом,
 • Изјаву да правно лице није у року од две године пре започињања поступка набавке правоснажном одлуком судског или управног органа кажњено за кривично дело, привредни преступ или прекршај у вези са својим пословањем,
 • Изјаву да правно лице које се јавља као продавац се обавезује да КУПЦУ  пружи заштиту од евикције.

 

Физичка лица су у обавези да доставе:

 

 • Фотокопија личне карте.
 • Изјаву да физичко лице које се јавља као продавац гарантује КУПЦУ под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да предметна непокретност, није оптерећен заложним правом, да није предмет судског или управног спора, нарочито не спора око поделе брачне тековине или наслеђа, те да није предмет било ког другог теретног или безтеретног правног посла којим би се умањила или на било који други начин осујетила власничка права КУПЦА, да трећа лица немају било каква права на предметној непокретности, те да не постоје било какве сметње да се изврши пренос права својине, правно и фактички а под условима утврђеним овим Уговором,
 • Изјаву да физичко лице које се јавља као продавац јемчи КУПЦУ да предметна непокретност није у спору и под забраном располагања, те се обавезује да уколико се накнадно појаве било какви терети везани за предметну непокретност, исте отклони о свом трошку,
 • Изјаву да физичко лице које се јавља као продавац се обавезује да КУПЦУ  пружи заштиту од евикције;

 

-          Није дозвољена продаја преко посредника. 

-          Понуђачи могу да поднесу само по једну понуду без варијанти и не могу је мењати.

-          Није дозвољено погађање око елемената понуде. 

 

Критеријуми за оцену најповољније понуде је економски најповољнија понуда, при чему ће се вредновање обавити према следећим елементима:

 

 1. цена/м2;

2.квалитет некретнине (локација, број телефонских линија,централно грејање, број паркинг места, спратност и лифт);

3.без потребе накнадних радова у простору;

4.обавеза плаћања пореза на пренос апсолутних права.

 

 Исплата купопродајне цене извршиће се након овере Уговора код надлежног суда у Нишу, предаје кључева од простора купцу и уласка купца у посед.

 

Комисија за избор најповољније понуде има право да изврши увид у стање понуђене непокретности као и да понуђач омогући несметан улазак у простор, ради прегледања и фотографисања исте.

 

Заинтересовани потенцијални понуђачи могу преузети конкурсну документацију у року од 15 дана од дана објављивања Огласа у дневним листовима „Политика“ и „Народне новине“ у просторијама ЛКС – РЛК за југоисточну Србију, Ул. Јована Скерлића 25 у Нишу, сваког радног дана од 10,00 – 15,00 часова.

 

За откуп конкурсне документације заинтересовани потенцијални понуђачи морају предходно извршити уплату износа од 10.000,00 динара (РСД) на текући рачун ЛКС – РЛК за југоисточну Србију, број 105-20338-28. Средства уплаћена за преузимање конкурсне документације су неповратна и Наручилац неће бити обавезан да под било којим околностима, сноси наведене трошкове, било да је понуда прихваћена или одбијена.

 

Понуде достављати препорученом поштом или лично у просторије Регионалне  Лекарске коморе за југоисточну Србију, Ниш, Ул. Јована Скерлића 25, затворене са назнаком „не отварати“.

Рок за достављање понуда је 15 (петнаест) дана почев од дана објављивања огласа.

 

Понуде ће се отварати у просторијама Регионалне Лекарске коморе за југоисточну Србију 3 (три) дана по истеку рока за предају понуда у 12,00 часова, са или без присуства понуђача.

 

Уколико рок истиче на дан који је нерадан (субота,недеља или државни и верски празник), као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 12,00 часова.

 

            Рок за доношење одлуке је 30 дана од дана отварања понуда.

 

            Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуде.

 

            Сви понуђачи ће благовремено бити обавештени о Одлуци Управног одбора ЛКС.

 

            Управни одбор ЛКС задржава право да не изабере ни једну понуду без обавеза надокнаде било каквих трошкова понуђачима који су доставили понуде.

 

Рок за објављивање огласа је други радни дан по одржавању седнице Скупштине  Лекарске коморе Србије у дневним листовима „Политика“ и „ Народним новинама“.