ЈАВНИ ПОЗИВ

уторак, 02 март 2010

На основу одлуке Скупштине Лекарске коморе Србије од 24.12.2009. године о покретању иницијативе заприбављање информација о осигурању од професионалне одговорности лекара, а сагласно Закону о коморама здравствених радника, члан 8 тачка 9, Лекарска комора Србије упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

заинтересованим осигуравајућим друштвима са лиценцом Народне банке Србије којa у својој делатности имају понуду осигурања од професионалне одговорности лекара, да се јаве Лекарској комори Србије са предлозима информативне понуде пакета и услова осиграња од професионалне одговорности лекара за све чланове Лекарске коморе Србије (око 29000 лекара).

 

Осигуравач треба да је у обавези:

- да заједно са осигураником предузме одбрану од неоснованих или претераних захтева за накнаду штете,

- удовољи основним захтевима за накнаду штете (исплата осигуране суме),

- надокнади судске трошкове, уколико је одобрен судски поступак,

- да пружи осигуравајуће покриће за све чланове Лекарске коморе Србије, без изузетка, било да су запослени у државним или приватним здравственим установама, као и за лекаре који су ангажовани као замена привремено спреченог лекара и лекаре на пракси (специјализацији),

- да пружи осигуравајуће покриће за судске и остале процедуралне трошкове (судске таксе, адвокатске трошкове и хонораре, трошкове вештачења и сл...).

 

Неопходни услови који учесници треба да испуне, а у вези са информативном понудом пакета и самим учесницима су:

- да обавезе осигуравача почињу од дана потписивања полисе осигурања и траје најдуже пет година после истека обрачунског период унутар којег је повреда здравља или тела настала без обзира на трајање уговора о осигурању,

- да исплатом накнаде из осигурања, сва права осигураника према лицу, које је по било ком основу одговорно за насталу штету прелазе на осигуравача до висине исплаћене накнаде,

- да франшиза (учешће осигураника у штети) буде што мања или је нема,

- друштва за осигурање која имају посебне услове за осигурање лекара од професионалне одговорности тј одговорности које проистичу из обављања лекарске делатности,

- друштва за осигурање морају имати искуства у обављању ове врсте осигурања на територији Републике Србије.

 

Предлог информативне понуде пакета не сме бити парцијалан и мора да садржи:

- детаљно и јасно специфициран предмет осигурања,

- детаљно и јасно објашњење шта се сматра осигураним случајем,

- која су искључења из осигуравајућег покрића,

- референце које показују претходно искуство осигуравајућег друштва у пословима који су предмет овог позива.

 

Предлоге информативних понуда пакета доставити Лекарској комори Србије, Краљице Наталије 1-3, 11000 Београд у року од 8 дана од дана објављивања овог позива.

 

Лекарска комора Србије нема никаквих даљих обавеза у вези са достављеним информативним понудама по овом јавном позиву.