Статутарна одлука

среда, 08 фебруар 2006

На основу члана 53, става 4. Закона о коморама здравствених радника /”Службени гласник РС”, број 107/05/, Одбор за припрему конституисања и почетак рада Лекарске коморе Србије, на седници одржаној 8. фебруара 2006. године, доноси

 

  СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ 

ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

 

 

                                                                          Члан 1.

Овом Статутарном одлуком /даље: Одлука/  утврђују, се у начелу, питања од  значаја 
за конституисање и почетак рада Лекарске коморе Србије /даље: Комора/ и начин и поступак
спровођења избора за чланове Скупштине Коморе.


                                                                          Члан 2.

            У питања од значаја из члана 1. ове одлуке спадају: број чланови конститутивне скупштине Коморе, дефинисање регија на којима се врше избори за чланове скупштине, однос заступљености лекара из државне и приватне праксе и доношење Oодлуке о расписивању и спровођењу избора за чланове скупштине Коморе.

 

                                                                          Члан 3.

            Ради унапређења услова за обављање професије доктора медицине, заштите 
њихових професионалних интереса, организованог учешћа на унапређивању и спровођењу 
здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену
заштиту, оснива се Лекарска комора Србије.

                                                                          Члан 4.

            Чланство у Комори је  обавезно  за све докторе медицине, који као професију у Републици Србији обављају послове здравствене делатности  у  здравственим установама 
и у другим облицима здравствене службе /даље: приватна  пракса/.        

                                                                          Члан 5.

            Рад Коморе и њених органа је јаван.

              Члан 6.

            Органи Коморе из  члана 18  Закона о коморама здравствених радника

организују се на начин којим се  обезбеђује равноправна заступљеност свих огранака 
Коморе, као и равноправно учешће у раду и одлучивању чланова Коморе  који професију
доктора медицине /лекара/  обављају  у  здравственим установама  или  приватној  пракси.

 

                                                                          Члан 7.

            Скупштина Коморе има председника, кога бира из својих редова.

            Председник скупштине Коморе представља Скупштину, сазива седнице 
Скупштине Коморе и врши друге послове у складу са законом и Статутом Коморе.

                                                                          Члан 8.                                             

            Директора именује и разрешава Скупштина из реда својих чланова.

            За директора Коморе може бити именовано исто лице највише два пута узастопно.

                                                                          Члан 9.

            Комора доноси Статут Коморе и друге опште акте  у  складу са законом и Статутом 
Коморе.

            У Статуту Коморе ближе се уређују послови које Комора обавља у оквиру законских 
овлашћења и друга питања у складу са чланом 29, ст. 2. Закона о коморама здравствених 
радника.

            Министарство здравља даје сагласност на Статут Коморе у делу који се односи на 
обављање јавних овлашћења  Коморе из члана 7. Закона  о коморама здравствених радника
Статут Коморе се објављује у “Службеном гласнику РС”.

 

                                                                        Члан 10.

            Скупштина Коморе ради у седницама.

            Скупштину Коморе сазива председник и руководи њеним радом.

 

                                                                        Члан 11.

            Начин рада и одлучивања Скупштине Коморе регулисаће се Пословником раду 
Коморе, који доноси Одбор за конституисање и почетак рада Коморе.

 

                                                                        Члан 12.

            Средства за оснивање Коморе обезбеђују се из:

1)      буџета Републике Србије,

2)      донација, поклона и легата.

 

                                                                        Члан 13.

            Избори за чланове Скупштине Коморе одржаће се према одредбама Одлуке за 
спровођење избора за чланове Скупштине лекарске коморе Србије, коју доноси Oдбор 
за припрему конституисања и почетак рада Коморе.

 

Овом Одлуком биће регулисани организација избора за делегате скупштине,

поступак кандидовања делегата, припреме за изборе делегата, начин избора, утврђивање

резултата избора, верификација мандата изабраних делегата и припрема и организација

конститутивне скупштине Коморе.

 

            У скупштину Коморе бира се 100 чланова.

 

            Од броја чланова скупштине 70 је из државног сектора и 30 из приватног сектора.

 

            Изборима ће се обухватити све подружнице СЛД-а, Друштва лекара Војводине 
СЛД-а и Друштва лекара Косова и Метохије СЛД-а.

 

            Организација избора ће се спровести у пет регионалних центара: Београд као 
самостални регион, Нови Сад за регион Војводине, Крагујевац за регион централнеи 
југозападне Србије, Ниш за регион југоисточне Србије и Косовска Митровица за регион 
Косова и Метохије.

 

            Избори за приватну праксу ће се спровести у организацији приватне лекарске коморе 
Србије на територији Републике Србије.

 

 

                                                                       Члан 14.

            У року од 30 дана након избора, Одбор за конституисање и почетак рада Коморе 
припрема   конститутивну скупштину Коморе, одређује место, дан и сат њеног одржавања,
припрема  Пословник ораду Скупштине, припрема предлог дневног реда конститутивне
Скупштине, припрема предлог за органе и начин њиховог избора на седници конститутивне 
Скупштине и припрема предлог Статута Коморе и Кодекса медицинске етике Лекарске 
коморе Србије.                                             

 

                                                                      Члан 15.

 

            Стручне послове у вези конституисања и почетка рада Коморе и послове у вези 
спровођења избора радиће стручне службе Српског лекарског друштва, Друштва лекара
Војводине СЛД-а, Друштва лекара Косова и Метохије СЛД-а, Приватне лекарске коморе
Србије и Лекарске коморе Војводине.

 

                                                                      Члан 16.

            Ова Статутарна одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

У Београду,  8. фебруара 2006. године

 

                                    ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 

                                       проф. др Војкан Станић